MEND THEIR LIPS & PALATES FULFILL THEIR LIFES

การดูแลรักษา

ความรู้ด้านการดูแลรักษา

สาเหตุของโรคปากแหว่งเพดานโหว่...

  โรคปากแหว่งเพดานโหว่ คือ โรคที่เกิดจากความพิการมาแต่กำเนิดบริเวณปากบนและเพดาน จึงมักจะมีความผิดปกติอื่นของใบหน้า เช่น จมูก ขากรรไกรร่วมด้วย

  สาเหตุของการเกิดโรค มาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมภายในครรภ์มารดาเป็นสาเหตุร่วมกัน ของ ความผิดปกติ

 พันธุกรรม (Heredity) เป็นการถ่ายทอดลักษณะจาก พ่อ แม่ ไปยังลูก

  - เกิดความผิดปกติของยีน (Gene Abnormality) ซึ่งยีนทำหน้าที่นำข้อมูลทาง พัันธุกรรมจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่ง เพื่อควบคุมภาวะการแบ่งตัวและการเจริญเติบโต ของเซลล์

  - เกิดความผิดปกติของโครโมโซม (Chromosome Abnormality) โดยปกติมนุษย์ จะมี 46 โครโมโซม แบ่งเ็ป็นโครโมโซมร่างกาย 44 โครโมโซม และโครโมโซมเพศ 2 โครโมโซม ซึ่งถ้าหากมี จำนวนโครโมโซมลดลงอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต แต่หากมี โครโมโซมเพิ่มขึ้นอาจจะทำให้เกิดความผิด ปกติแต่กำเนิดได้

 สิ่งแวดล้อมในครรภ์มารดา

- ระยะของการพัฒนาตัวอ่อน

• ระยะสัปดาห์แรกของการฝั่งตัวของตัวอ่อนสารพิษที่มารดารับเข้าไปอาจมีผลทำให ้ตัวอ่อน เสียชีวิตได้

•ระยะการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เพื่อสร้างเ็ป็นอวัยวะต่าง ๆ จึงมีโอกาสเกิดความผิดปกติแต่กำเนิดสูง หากมารดาได้รับสารพิษหรือสุขภาพไม่แข็งแรง

•ระยะการสร้างการทำงานของอวัยวะ และการเจริญเติบโตเพิ่มขนาดของทารก สารพิษที่ได้รับ ในช่วงนี้ จะทำให้การเจริญเติบโตของทารกช้ากว่าปกติ หรืออวัยวะใดอวัยวะหนึ่งทำงานผิด ปกติ อวัยวะที่ได้รับผลกระทบเด่นชัด ได้แก่ อวัยวะเพศ และระบบประสาทส่วนกลาง

- สรีระของมารดา ได้แก่

•อายุของมารดา มารดาที่มีอายุมากมีแนวโน้มที่จะให้กำเนิดทารกมีความพิการสูง

• การขาดวิตามินหรือสารอาหาร จะทำให้การทำงานของต่อมไร้ท่อผิดปกติ

• ความเครียด ความวิตกกังวลต่อการตั้งครรภ์แรก จะทำให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าทำงานมากขึ้น และหลั่งฮอร์โมน ไฮโดรคอร์ทิโซนในกระแสเลือดมากกว่าปกติ ทำให้มีผลยับยั้งการแบ่งเซลล์

• การเป็นโรคหรือติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ ทำให้มีผลผิดปกติต่อทารกในครรภ์ได้ ความผิดปกติ ของทารกจะรุนแรงเพียงใดขึ้นกับความรุนแรงของโรคและระยะของการตั้งครรภ์หรือยาที่ใช้ บำบัดควบคุมโรค

•สารพิษ ซึ่งได้จากยาที่มารดารับเข้าไประหว่างตั้งครรภ์


ตัวอย่างกรณีรักษาติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานโครงการผ่าตัดและฟื้นฟูสภาพเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ภาคเหนือ

Our Address

อาคาร วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงราย 70 ถนนพหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

Email Us

nwdf@csloxinfo.co.th

Call Us

053-702763-4

Loading
Your message has been sent. Thank you!