MEND THEIR LIPS & PALATES FULFILL THEIR LIFES

ความเป็นมา

ความเป็นมา

      มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ ได้จัดทำโครงการผ่าตัดและฟื้นฟูสภาพเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ภาคเหนือ โดยเริ่มโครงการฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดเชียงใหม่ และต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้ขยายการดำเนินงานร่วมกับวาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงราย และโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค โดยได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่ง จากหน่วยงานพัฒนาเอกชนนานาชาติ Transforming Faces WorldWide ( TFW ) ประเทศแคนาดา ปัจจุบันมีผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่เข้ารับการรักษาผ่าตัดและฟื้นฟูสภาพ ( ด้านหู คอ จมูก / ทันตกรรม / การแก้ไขการพูด ) จำนวน 559 ราย จากพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ ( เชียงราย / เชียงใหม่ / พะเยา / แม่ฮ่องสอน / น่าน ) ร่วมถึงพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว ( แขวงบ่อแก้ว ) และไทย – พม่า ( เมืองท่าขี้เหล็ก ) ซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก ( ตั้งแต่ 8,500 บาท - 25,000 บาทต่อราย ) ผู้ป่วยฯ ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลจากสถานพยาบาลฯ หลาย ๆ พื้นที่การเดินทางติดต่อไม่สะดวกในช่วงฤดูฝน

      โครงการฯ มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ตั้งแต่อายุแรกเกิด เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและซ่อมสร้างริมฝีปาก เพดานปาก จมูก กระดูกกรามบน ให้เข้ารูปเป็นปกติ รวมถึงการพัฒนาสุขภาวะของผู้ป่วยฯ ให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขและโครงการฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ครอบครัวของผู้ป่วย ฯ ตลอดถึงสาธารณะชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมมือกันช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่าตัด - ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ฯ ที่รอการรักษาอยู่อย่างต่อเนื่อง


วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ

1. เพื่อผ่าตัดซ่อมสร้างริมฝีปาก เพดานปากจมูกรวมทั้งกระดูกกรามบนเพื่อให้รูปร่างดูปกติ

2. เพื่อฟื้นฟูสภาพต่อเนื่องของผู้ป่วยหลังจากการผ่าตัดรักษาให้สามารถพูดด้วยเสียงปกติชัดเจน

3. เพื่อช่วยฟื้นฟูและปรับสภาพจิตใจ ให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ

4. เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับโรคปากแหว่งเพดานโหว่

5. เพื่อฝึกฝนทักษะและถ่ายทอดความชำนาญของทีมแพทย์ในการรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่


การดำเนินงานโครงการ

       ในกระบวนการรักษาผ่าตัด - ฟื้นฟูสภาพ ฯ ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ต้องอาศัยทีมสหวิชาชีพหลายสาขา คือ กุมารแพทย์ / นักโภชนาการ / ศัลยแพทย์พลาสติก / ทันตแพทย์ / แพทย์ด้านโสต ศอ นาสิก / นักกิจกรรมบำบัด - นักแก้ไขการพูด / นักสังคมสงเคราะห์ - นักพัฒนาชุมชน / ฯลฯ โดยมีขั้นตอนตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ ค้นหาผู้ป่วย ฯ ผ่านกลุ่ม ฯ องค์กรต่าง ๆ เมื่อได้รับการติดต่อจากผู้ป่วย ฯ ( ผู้ปกครอง / ญาติ / ผู้แนะนำ ) ก็จะทำประวัติข้อมูลผู้ป่วย ฯ และนัดหมายผู้ป่วย ฯ เข้ารับการตรวจ - ประเมินสุขภาพเบื้องต้น ก่อนที่จะนัดหมายให้เข้ารับการผ่าตัดและฟื้นฟูสภาพ ฯ ตามลำดับ หากผู้ป่วย ฯ ที่ได้รับการตรวจประเมินฯ เบื้องต้น มีปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการผ่าตัดและฟื้นฟูสภาพ ฯ เช่น มีภาวะทุพโภชนาการ มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนอื่น โครงการ ฯ ก็จะช่วยเหลือพัฒนาสุขภาวะให้แข็งแรง พร้อมที่จะเข้ารับการรักษาผ่าตัด - ฟื้นฟูสภาพได้ในระยะต่อไป สำหรับผู้ป่วยฯ ที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้ว ทีมงานโครงการ ฯ จะออกติดตามเยี่ยมเยียน เพื่อประเมินผลและให้คำแนะนำ ให้การสังคมสงเคราะห์ ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการรักษาฟื้นฟูสภาพ ฯ

       การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยฯ ที่ทำได้อย่างถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสม ( ผู้ป่วยฯ มีอายุตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ขวบครึ่ง ก่อนที่เด็กจะหัดพูด ) จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยฯ หายเป็นปกติได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ สิ่งที่สำคัญที่สุดของการรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยฯ คือความร่วมมือจากผู้ปกครอง สมาชิกในครอบครัว - โรงเรียน - ชุมชน ในการให้ความเอาใจใส่ดูแล ช่วยจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ก็จะทำให้ผู้ป่วย ฯ ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และไม่รู้สึกแปลกแยก การช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ จำเป็นต้องอาศัยการทำงานที่เป็นทีม รวมทั้งต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลาย ๆ ฝ่าย จึงจะสามารถแต่งเติมชีวิตที่สมบูรณ์ให้กับผู้ป่วย ฯ ได้อย่างบังเกิดผล


ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ผู้ป่วยติดต่อขอรับการรักษา จากศูนย์ประสานงานโครงการผ่าตัดและฟื้นฟูสภาพเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ภาคเหนือ ณ. อาคาร วาย.เอ็ม.ซี .เอ เชียงราย โทรศัพท์ 053-702763-4

2. ผู้ป่วยได้รับคำปรึกษาแนะนำเรื่องการบำบัดรักษา และปัญหาสังคมอื่นจากเจ้าหน้าที่ โครงการฯ

3. ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดและฟื้นฟู สภาพจากศัลยแพทย์พลาสติก แพทย์ระบบการได้ยินและนักวจีบำบัด โดยขั้นตอนการรักษาบำบัด ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย

4. เจ้าหน้าที่นัดหมายผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

5. มีการบันทึกการเก็บข้อมูลและประวัติของผู้ป่วย ไว้ที่สำนักงานศูนย์ประสานงานโครงการผ่าตัดและฟื้นฟูสภาพเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ภาคเหนือ

6. จัดการประชุมคณะทำงานโครงการอย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยเชิญสมาชิกทีมผู้ให้การรักษาและฟื้นฟูฯ เข้าร่วมประชุมด้วย  เพื่อสรุปความก้าวหน้าของโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการรักษา ฟื้นฟูฯ ผู้ป่วยและจัดประชุมร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คำแนะนำนโยบาย การทำงาน

ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานโครงการผ่าตัดและฟื้นฟูสภาพเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ภาคเหนือ

Our Address

อาคาร วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงราย 70 ถนนพหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

Email Us

nwdf@csloxinfo.co.th

Call Us

053-702763-4

Loading
Your message has been sent. Thank you!