ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานโครงการผ่าตัดและฟื้นฟูสภาพเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ภาคเหนือ

อาคาร วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงราย 70 ถนนพหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

โทรศัพท์ : 053-702763-4 , โทรสาร

nwdf@csloxinfo.co.th