MEND THEIR LIPS & PALATES FULFILL THEIR LIFES

เกี่ยวกับเรา

     มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ ได้จัดทำโครงการผ่าตัดและฟื้นฟูสภาพเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ภาคเหนือ โดยเริ่มโครงการฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดเชียงใหม่ และต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้ขยายการดำเนินงานร่วมกับวาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงราย และโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค โดยได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่ง จากหน่วยงานพัฒนาเอกชนนานาชาติ Transforming Faces WorldWide ( TFW ) ประเทศแคนาดา ปัจจุบันมีผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่เข้ารับการรักษาผ่าตัดและฟื้นฟูสภาพ ( ด้านหู คอ จมูก / ทันตกรรม / การแก้ไขการพูด ) จำนวน 559 ราย จากพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ ( เชียงราย / เชียงใหม่ / พะเยา / แม่ฮ่องสอน / น่าน ) ร่วมถึงพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว ( แขวงบ่อแก้ว ) และไทย – พม่า ( เมืองท่าขี้เหล็ก ) ซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก ( ตั้งแต่ 8,500 บาท - 25,000 บาทต่อราย ) ผู้ป่วยฯ ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลจากสถานพยาบาลฯ หลาย ๆ พื้นที่การเดินทางติดต่อไม่สะดวกในช่วงฤดูฝน

  โครงการฯ มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ตั้งแต่อายุแรกเกิด เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและซ่อมสร้างริมฝีปาก เพดานปาก จมูก กระดูกกรามบน ให้เข้ารูปเป็นปกติ รวมถึงการพัฒนาสุขภาวะของผู้ป่วยฯ ให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขและโครงการฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ครอบครัวของผู้ป่วย ฯ ตลอดถึงสาธารณะชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมมือกันช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่าตัด - ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ฯ ที่รอการรักษาอยู่อย่างต่อเนื่อง


ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานโครงการผ่าตัดและฟื้นฟูสภาพเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ภาคเหนือ

Our Address

อาคาร วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงราย 70 ถนนพหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

Email Us

nwdf@csloxinfo.co.th

Call Us

053-702763-4

Loading
Your message has been sent. Thank you!