MEND THEIR LIPS & PALATES

FULFILL THEIR LIFES

DONATE

แต่งเติมรอยยิ้มสดใสให้น้อง

 

 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ออกหน่วยฝึกพูดเคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย มีผู้ป่วยในพื้นที่ อ.แม่สาย ท่าขี้เหล็ก และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 13 ราย เข้ารับการฝึกพูด กับ อ.ศรีทนต์ บุญญานุกูล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี คุณอรทัย จะทอ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิปันรัก จ.เชียงใหม่ และ Miss Sunny Lo ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านเมืองละว้า ประเทศพม่า ร่วมสังเกตการณ์ ในครั้งครั้งนี้ด้วย

ศูนย์ประสานงานโครงการผ่าตัดและฟื้นฟูสภาพเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ภาคเหนือ อาคาร วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงราย เลขที่ 70 ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5370-2763-4 / โทรสาร 0-5371-4336 | E-mail : nwdf@loxinfo.co.th