MEND THEIR LIPS & PALATES

FULFILL THEIR LIFES

DONATE

แต่งเติมรอยยิ้มสดใสให้น้อง

มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือและYMCA.เชียงราย ได้ประสานความร่วม มือกับโครงการตะวันฉายปันรอยยิ้ม และมูลนิธิ ปันรัก ให้บริการผ่าตัดผู้ ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่จากเขตว้าสหภาพพม่า จำนวน12ราย ที่ รพ.โอเ วอร์บรุ๊ค ในวันที่16-17 มิถุนายน 2559 ซึ่งก่อน หน้านี้ได้ให้การผ่าตัดผู้ป่วยจากเขตว้าไปแล้ว20รายและยังมีผู้ป่วยฯที่รอเข้ารับการรักษาอีก30 ราย รวมทั้งยังมีอีกส่วน หนึ่งที่ทางเขตว้าได้ทำการสำรวจไว้แล้วกว่า100ราย ทั้งนี้ทางโครงการ ใคร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยฯโดยติดต่อขอทราบรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่:มูลนิธิพัฒนา สตรีภาคเหนือ089429 0113 ,YMCA.เชียงราย 053-702763-4ต่อ109 หรือที่FB: www.facebook.com/cleftlipchiangrai.org ,www.cleftlipchiangrai.org

ศูนย์ประสานงานโครงการผ่าตัดและฟื้นฟูสภาพเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ภาคเหนือ อาคาร วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงราย เลขที่ 70 ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5370-2763-4 / โทรสาร 0-5371-4336 | E-mail : nwdf@loxinfo.co.th